Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Trả lời: Khuyên không dùng cho trường hợp huyết áp cao. Có thể dùng sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona kết hợp với thuốc hạ huyết áp.